artria comitans vervi ischiadici中文意思是什麼

artria comitans vervi ischiadici解釋
坐骨神經伴行動脈

※英文詞彙artria comitans vervi ischiadici在字典百科英英字典中的解釋。

  1. 目前還沒有artria comitans vervi ischiadici例句。
分享友人