nitrobenzol中文意思是什麼

nitrobenzol解釋
硝基苯

    ※英文詞彙nitrobenzol在字典百科英英字典中的解釋。

    1. 目前還沒有nitrobenzol例句。
    分享友人