yabber中文意思是什麼

yabber解釋
n. 名詞 ,vi. 不及物動詞 〈澳大利亞〉1. 饒舌;閑談,聊天。
2. 急促、不清楚地說話。


    ※英文詞彙yabber在字典百科英英字典中的解釋。

    1. 目前還沒有yabber例句。
    分享友人