zayaitski中文意思是什麼

zayaitski解釋
扎亞伊茨基

    ※英文詞彙zayaitski在字典百科英英字典中的解釋。

    1. 目前還沒有zayaitski例句。
    分享友人