bulb of retort 中文意思是什麼

bulb of retort 解釋
曲頸甑的球
  • bulb : n 1 【植物;植物學】球根;鱗莖。2 球狀物;(寒暑表的)水銀球;燈泡;燒瓶;真空管;測溫包。3 【解...
  • of : OF =Old French 古法語。
  • retort : vt 1 回嘴,反責。2 反駁;照樣報復。vi 反擊,回嘴,反駁 (on upon against)。 She retorted upon hi...
  1. Bulb of retort

    曲頸甑的球
分享友人