fuchun chicken 中文意思是什麼

fuchun chicken 解釋
富春雞
  • fuchun : 福春
  • chicken : n (pl chicken chickens)1 雞雛,小雞;〈美口〉雞。2 雞肉,童子雞。3 小海蝦。4 小兒,娃娃。5 〈美...
  1. 目前還沒有fuchun chicken例句。
分享友人