rayleigh taylor stability 中文意思是什麼

rayleigh taylor stability 解釋
瑞利 泰勒穩定性
  • rayleigh : n. 雷利〈姓氏〉。
  • taylor : n. 泰勒〈姓氏〉。
  • stability : n. 1. 穩定,穩定性,穩度。2. (船等的)復原力。3. 鞏固;堅定,持久不變。
  1. 目前還沒有rayleigh taylor stability例句。
分享友人