rua de hong chau 中文意思是什麼

rua de hong chau 解釋
杭州街
  • de : DE = destroyer escort 護航驅逐艦。de1〈拉丁語〉 = down from from off de facto 事實上(的)。 de...
  • hong : n. 〈漢語〉(中國、日本的)行,商行。
  • chau : 巢
  1. 目前還沒有rua de hong chau例句。
分享友人