babiche中文意思是什麼

babiche解釋
n. 名詞 〈加拿大〉皮條,皮帶。


    ※英文詞彙babiche在字典百科英英字典中的解釋。

    1. 目前還沒有babiche例句。
    分享友人