toureiro中文意思是什麼

toureiro解釋
托雷羅

    ※英文詞彙toureiro在字典百科英英字典中的解釋。

    1. 目前還沒有toureiro例句。
    分享友人