darned netting 中文意思是什麼

darned netting 解釋
繡花網眼紗
  • darned : adj. 〈美國〉 = damned.
  • netting : n. 網;網狀(織)物;網細工;結網;撒網,網魚;(金屬)絲布。 a netting needle 結網針。 mosquito netting 蚊帳紗。 wire netting 金屬網;鐵紗。
  1. 目前還沒有darned netting例句。
分享友人