o gosh 中文意思是什麼

o gosh 解釋
〈美俚〉向左〈從法語 à gauche 變來〉。

  • o : int 〈常用大寫字母〉哦 喲 …啊 唉 哎呀〈表示驚訝、恐怖、贊嘆、願望等〉。 O for a rest 唉 休息休息...
  • gosh : int. 〈表示驚訝的嘆詞,為 God 的變體〉。 (by) gosh 天哪,啊呀。
  1. 目前還沒有o gosh例句。
分享友人