toko ushikawa 中文意思是什麼

toko ushikawa 解釋
牛川壽子
  • toko : n. 〈英俚〉責打,懲罰;痛苦。 catch [get] toco 挨打,受罰。toko =toco.
  • ushikawa : 丑川
  1. 目前還沒有toko ushikawa例句。
分享友人