whitish and turbid urine 中文意思是什麼

whitish and turbid urine 解釋
白濁
  • whitish : adj. 帶白色的,帶蒼白的,微白的。
  • and : n. 1. 附加條件。2. 〈常 pl. 〉附加細節。
  • turbid : adj. 渾濁的;煙霧濃密的,不透明的;混亂的,一團糟的。adv. -ly ,-ness n.
  • urine : n. 尿。 pass [discharge] (one's) urine 小便,排尿。
  1. 目前還沒有whitish and turbid urine例句。
分享友人