x-ray burst 中文意思是什麼

x-ray burst 解釋
【天文學】X射線暴〈指X射線爆發體的周期性大爆發〉。

  • x : X2= (羅馬數字)10 XX = 20 IX = 9 XV = 15 XL = 40 LX = 60 XC = 90 DXL = 540 MX = 1010 =...
  • ray : n 雷〈姓氏,男子名, Raymond 的昵稱〉。n 1 光線,射線,熱線;〈詩〉光輝,閃爍,曙光,一線光明。2 ...
  • burst : vi 1 破裂,迸裂,爆炸;爆發出,噴出;(花蕾等)綻開,(洪水等)潰決;〈俚語〉破產。2 突然發作,忽...
  1. It is a highly variable and irregular source with x - ray emission that flickers in a hundredth of a second burst

    它是一個不規則的快速變化的x射線輻射源,每秒鐘閃爍100次。
分享友人