xanthene dye 中文意思是什麼

xanthene dye 解釋
E270噸染料。

  • xanthene : n. 【化學】(夾)氧雜蒽。
  • dye : vt 染,染上,把…染色,給…著色。 dye a dress green 把衣服染成綠色。 A deep flush dyed her cheeks ...
  1. Medical microbiology ; dyes ; xanthene dye, fluorescein derivate eosin y

    醫用微生物學.顏料.第2部分:咕砘顏料熒光素衍生物
分享友人