flare compensation 中文意思是什麼

flare compensation 解釋
寄生光斑補償
  • flare : n 1 搖曳的火焰,閃爍的火光,閃光(信號);曳光管;照明彈;(太陽的)耀斑,色球爆發。2 (突然)燒...
  • compensation : n 賠償;補償(金);報酬 (for);〈美國〉薪水,工資 (for); 【機械工程】補整;【造船】補強。com...
  1. 目前還沒有flare compensation例句。
分享友人