u allast 中文意思是什麼

u allast 解釋
卸除壓載;無壓載
  • u : (pl U s u s )1 英文字母表第二十一字母。2 U 字形的東西。3 〈U〉 鈾的符號(= uranium)。 U bolt ...
  1. 目前還沒有u allast例句。
分享友人