wrought wire clasp 中文意思是什麼

wrought wire clasp 解釋
Ⅲ型卡環,鍛絲卡環
  • wrought : adj. 1. 製造的;精製的;精煉的,鍛煉的。2. 裝飾的,刺繡的。
  • wire : n 1 金屬線,銅絲,鐵絲,鋼絲;【電學】導線;線路;金屬絲網;【造紙】抄網。2 電信;〈口語〉電報。3...
  • clasp : vt 1 扣住,鉤住;扣緊。2 緊緊抱住;握緊;(藤等用卷須)緊緊纏住。 clasp hands 緊緊握手;互相結合...
  1. 目前還沒有wrought wire clasp例句。
分享友人