yellow-bellied pouched bat 中文意思是什麼

yellow-bellied pouched bat 解釋
黃腹墓蝠
  • yellow : adj 1 黃(色)的。2 皮膚黃的;蒙古[黃色]人種的。3 憂郁的;妒嫉的,猜忌的。4 (新聞等)聳人聽聞的...
  • bellied : adj. 1. 有腹的;膨脹的,鼓起的;凸起的;張滿的。2. …腹的〈用以構成復合詞〉。
  • pouched : adj. 有袋的;袋形的;懸垂如袋的。 pouched animals 有袋類動物。
  • bat : BAT = Bachelor of Arts in Teaching 教學法學士。n 1 短棍;(棒球等的)球棒,(網球等的)球拍。2 ...
  1. 目前還沒有yellow-bellied pouched bat例句。
分享友人