da capo 中文意思是什麼

da capo 解釋
〈義大利語〉 【音樂】從頭(重復一遍)〈略作 D. C. 〉。

  • da : n. 〈口語〉 = dad.
  • capo : n. (pl. -pos) 【音樂】(吉他等的)品柱。n. 〈美俚〉(黑手黨等犯罪集團分支機構的)頭目。
  1. It is music, i mean of course it s all pom pom pom very much what they call da capo

    那是音樂。當然,我的意思是這一切都是嘭嘭嘭,很像所謂從頭323 。
分享友人