electrochemical nox meter 中文意思是什麼

electrochemical nox meter 解釋
電化學氮氧化物測定儀
  • electrochemical : action
  • nox : n. 【羅馬神話】夜之女神。n. 氧化氮,氮的氧化物。
  • meter : n. 1. 測量儀表,計量器;計,表。2. 計量人;計量官。vt. 用表計算[測量、記錄]。n. 〈美國〉= metre.
  1. 目前還沒有electrochemical nox meter例句。
分享友人